เกเบี้ยน แมทเทรส

เหล็กทับหลังรั้วสำเร็จรูป
เหล็กทับหลังรั้วสำเร็จรูป

ข้อมูลทั่วไป

กล่อง Mattress ลักษณะกล่องมีความยืดหยุ่น ทำจากลวดตาข่ายที่ขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาด 6.0 x 2.0 ม. หรือขนาดตามต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ ซึ่งขั้นตอนการผลิตได้มาตราฐาน ISO 9001 กล่อง Mattress จะแบ่งเป็นกล่องย่อย โดยแผ่นกั้นขวางตามแนวกว้างของกล่อง (Diaphragm wall) ซึ่งแผ่นกั้นจะห่างกันไม่เกิน 1.0 ม. หรือตามที่ระบุใน BOQ หรือแบบก่อสร้าง แผ่นกั้นด้านนอกจะมี 2 ด้าน คือด้านกว้าง และด้านยาว โดยโรงงานจะผลิตแผ่นกั้นด้านนอกนี้ติดมาเป็นชิ้นเดียวกับฐานตามความสูงของกล่องที่ต้องการ (เช่น 0.17 ม., 0.23 ม. และ 0.30 ม. เป็นต้น ความแข็งแรงแต่ละแผ่นกั้นจะกำหนดโดยลวดที่ผูกยึดแผ่นกั้นไว้กับแผ่นฐาน โดยทั่วไปจะพันเกลียวอย่างน้อย 4 ตำแหน่งวางห่างๆกัน ตามความยาวของแผ่นกั้น ลวดที่ใช้ในการพันเกลียวต้องได้มาตราฐานตามข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับกล่อง Mattress ได้

ขนาดตาข่าย 6 เซนติเมตร
ความยาว (L)
1 เมตร ถึง 6 เมตร
ความกว้าง (W)
2 เมตร
ความสูง (H)
0.17 เมตร, 0.23 เมตร และ 0.30 เมตร
แผ่นกั้น
(Diaphragm)
ทุกๆ 1 เมตร